فرم ارزیابی نصب محصولات

نام
کد و سریال مندرج در برچسب پشت محصول

بخش نظرسنجی

سرعت هماهنگی
حضور سروقت
گفتار و رفتار مناسب
ظاهر مناسب
ارائه کارت شناسایی
کنترل سلامت ظاهری محصول
تراز کردن شیب
کسب اطمینان از عملکرد محصول
آموزش نحوه استفاده صحیح از محصول
آموزش نظافت با جوش شیرین
آموزش اهمیت شیب محصول
آموزش تنظیمات درجه /تایمر
تاکید بر مطالعه دفترچه راهنمای محصول
اخذ تایید کتبی روی کارت گارانتی
آیا پولی از شما دریافت شده است؟

Main Menu