فرم ارزیابی شکایت مشتری

نام
کد و سریال مندرج در برچسب پشت محصول

بخش نظرسنجی

با توجه به شکایتی که داشتید مشکل محصول برطرف شده است ؟
سرعت عمل و تسلط در اقدام برای تعویض و تعمیر را چگونه دیدید؟
حضور سروقت و برخورد مناسب
رضایت از عملکرد و پیگیری شکایت

Main Menu