فرم ارزیابی تعمیر محصولات

نام
کد و سریال مندرج در برچسب پشت محصول

بخش نظرسنجی

سرعت هماهنگی
حضور سروقت
گفتار و رفتار مناسب
ظاهر مناسب
ارائه کارت شناسایی
رعایت نظافت منزل مشتری
چه خدماتی برای شما انجام شد؟
کسب اطمینان از عملکرد محصول
تسلط سرویس کار را چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا سرویس کار ابزار خود را به همراه داشت ؟
آیا فاکتور رسمی تعمیرات به شما تحویل شد؟
آیا پولی از شما دریافت شده است؟

Main Menu